نگارخانه شهر سمنان

میدان کوثر

عکاس
فرشاد صالحیان

محتوا محافظت شده است