نگارخانه شهر سمنان

میدان پیروزی

عکاس
فرشاد صالحیان

محتوا محافظت شده است