نگارخانه شهر سمنان

سمنان قدیم

عکاس
ابوالفضل جوادی

محتوا محافظت شده است