نگارخانه شهر سمنان

برج چهل دختران سمنان

بنای چهل دختر یا چهل دختران سمنان در خیابان حکیم الهی واقع در محلات ثلاث (کوشمغان، زاوغان و کدیور) و در محله کوشمغان واقع شده است . در وجه تسمیه این برج چنین آمده است که مردم سمنان معتقد هستند در زمان های بسیار گذشته ، برج مذکور را چهل دختر که دست از تعلقات دنیوی کشیده و تارک دنیا شده بودند ، با گل و خشت ساخته اند . به طور یقین تاریخ بنای برج یا آتشکده به زمان قبل از اسلام برمی گردد و همان طور که از نام “کوش مغان” (کوشک مغان) که نام محله مذکور است ، برمی آید و با توجه به مقام مغ که پیشوای زرتشتیان می باشد ؛ می توان اطمینان داشت که برج مذکور زمانی آتشکده و یکی از اماکن متبرکه زرتشتیان بوده است ، اما طبق یافته های باستان شناسی ، قدمت آن را مربوط به دوران سلجوقیان دانسته اند . این بنا به صورت برج هشت ضلعی است که هر ضلع آن در خارج 4/5 متر و از داخل 2/8 متر می باشد . همچنین ضخامت دیوار ها نیز تقریبا 0/5 تا 0/6 است . ارتفاع آن نیز در قسمت های مختلف از 10 تا 12 متر متغیر است . هم اکنون این برج داخل یک مدرسه قرار گرفته و همچنان ارزش تاریخی خود را حفظ نموده است .

محتوا محافظت شده است