نگارخانه شهر سمنان

آسیاب میدان امام حسین

عکاس
فرشاد صالحیان

محتوا محافظت شده است